บริการ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

  1. เรามีทีมงานจัดส่ง พร้อมติดตั้งทัวประเทศ่ รวมทั้งสอนการใช้งาน
  2. มีบริการไปตรวจเช็คเครื่องถึงหน้างานกรณีเครื่องชารุด หรือสามารถโทรปรึกษาทีมงานช่างเมื่อแกไขเองเบื้้องต้นได้
  3. มีผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษา กรณีลูกค้าสนใจกลุ่มเครื่องจักรใหญ่แต่ไม่มีความรู้เรื่องการทางานของเครื่อง เพื่อให้ลูกค้า ได้รับประโยชน์คุ้มค่าที่สุดในการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรอุตสาหกรรม

กลุ่มเครื่องเชื่อม เครื่องมือช่าง

  1. กรณีส่งสินค้าเรามีบริการขนส่งถึงร้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  2. กรณีลูกค้าต่างจังหวัด สามารถระบุขนส่งที่จะให้เราส่งสินค้าได้
  3. กลุ่มเครื่องเชื่อม และเครื่องมือช่างทุกชิ้นมีการรับประกนั ขึ้นอยูก่บประเภทเครื่องนัั้นๆ
  4. เรามีทีมงานช่างมืออาชีพ รองรับงานซ่อมบารุง กาลังงานซ่อมเฉลี่ยมากกว่า 500 เครื่องต่อเดือน
  5. มีทีมงานช่างให้คาปรึกษา การใช้งาน รวมไปถึงการแกปัญหางานเบื้้องต้น